Informácie o nás

 

Centrum voľného času je jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase.
Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež do 26 rokov s celoročnou prevádzkou vrátane školských prázdnin. Organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež mimo vyučovania. Vytvára podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného času, pre rozvoj a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času a na rozvíjanie talentu, špecifických schopnosti a tvorivosti detí a mládeže. Dôraz sa kladie na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.

Činnosť centra je postavená na individuálnej práci vychovávateľa a pracovníka centra, ktorý svojim menom  garantuje výsledky svojej práce a buduje prestíž centra.

Centrum pri zabezpečovaní poslania a cieľov činnosti spolupracuje s detskými a mládežníckymi organizáciami, predškolskými zariadeniami, základnými a strednými školami, organizátormi aktivít voľného času, hospodárskymi a spoločenskými organizáciami, podnikateľmi a fyzickými osobami.

Činnosť centra sa riadi ročným rámcovým plánom činnosti.

Centrum organizuje a zabezpečuje pravidelnú činnosť, príležitostnú činnosť, individuálny prístup, spontánnu činnosť a prázdninovú činnosť.
 

 Riaditeľ CVČ 

 

Mgr. art Peter Valiska - Timečko, ArtD.

                                      

    

Pedagogickí pracovníci:

PaedDr. Jana Miľková – oddelenie  Spoločenských vied a estetiky

Mgr. Jana Miľková – oddelenie  Spoločenských vied a estetiky

Mgr. Miloš Jenčo – oddelenie Telesnej výchovy a športu

Cyril Migaš - oddelenie Telesnej výchovy a športu

Elena Urbanová – oddelenie Kultúry a umenia

Miroslav Kereštan - oddelenie Turistiky a brannosti

Mgr. Ladislav Habaľ - oddelenie Telesnej výchovy a športu

 

Technicko-administratívni pracovníci:

Katarína Migaľová – ekonomický úsek

Mgr. Jana Sabolová - ekonomický úsek

Viera Balogová – upratovačka

Dušan Švanda - údržbár